FAQs Complain Problems

मिति २०८०।०१।२२ देखि २७ गते सम्म संचालित नौगाड गाउँपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमा र आयोजना बैंक निर्माणका लागि राय सुझाव तथा तथ्याङ्क संकलन र आगामी आ.व. २०८०।०८१ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी वडा स्तरीय वृहत छलफल, राय-सुझाव संकलन कार्यक्रम